Mjere pomoći gospodarstvenicima radi ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom virusa COVID-19

Zahtjevi za mjere pomoći gospodarstvenicima temelje se na Odluci o mjerama pomoći gospodarstvenicima radi ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom virusa COVID-19 („Službene novine Općine Viškovo“ broj 6/20).

Predviđeno vrijeme obrade zahtjeva:15 dana

Način podnošenja zahtjeva:elektroničkom poštom na adresu pisarnica@opcina-viskovo.hr

Životne situacije:poslovno

15 dan(a)

Obrasci

Potrebni dokumenti