Zauzeće javne površine / korištenje javne površine prilikom gradnje

Zahtjev se temelji na Odluci o komunalnom redu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 23/07, 30/07, 18/08). Nije propisana pristojba.

15 dan(a)

Načini podnošenja

  • osobno, putem pošte,e-mailom (pisarnica@opcina-viskovo.hr) ili faksom (051 257 521)

Obrasci

Potrebni dokumenti

  • Nacrt sa dimenzijama površine koja se namjerava zauzeti

    (na preslici katastra)

Odgovorne službe

Životne situacije

  • Komunalno
    Održavanje cesta, objekata, spomenika, razne prijave.